Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Genel Kurul Çağrısı

... APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ

20.. YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MEKTUBU

Sayın Kat Malikleri;

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29 Maddesi gereği 2021 yılı içerisinde Kat Malikleri Genel Kurulu toplantısının aşağıda yazılı gündem ile 01.01.20.. – Perşembe Günü saat 19.00’da ................... Kamelyada yapılmasına karar verilmiştir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantı 07.01.2021 – Perşembe Günü Saat 19.00’da aynı yerde yapılacak ve toplantıya katılan çoğunluğun kararı ile aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacaktır. 

Tüm kat maliklerinin (veya ekteki vekâletname örneği ile tevkil edeceği temsilcilerinin) Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

................. APARTMANI YÖNETİMİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, Yoklama, Başkan ve Sekreter Seçimi
 2. 2020 yılı Yönetim Faaliyet Raporu okunması, ibraya sunulması, (Ek-2)
 3. 2020 yılı Denetleme Raporu okunması, ibraya sunulması, (Ek-3)
 4. Apartman revizyonların görüşülmesi
 5. Apartman ortak alanlarının ihtiyaçları hakkında görüş ve önerilerin karar bağlanması
 6. 2021 yılı tahmini avans işletme projesinin değerlendirilmesi ve onaylanması, (Ek-4)
 7. Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında kat maliklerinin ve sorumlu oldukları kiracıların kişisel verilerinin (Bina yönetimiyle olan borç-alacak-icra durumları, Kimlik Numarası, Arsa Payı, Binada İkamet eden kullanıcı bilgileri, Banka Hesap Hareketlerindeki Bilgiler, Tebligat adresleri, Kamera görüntüleri, giriş çıkış otomatik sistem bilgileri vb.) paylaşımına açık rıza beyanı paylaşılması, (Ek-5)
 8. Apartman Yönetici, Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulunun Seçilmesi,
 9. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 

 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Md:31 OYA KATILMA:

 • Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
 • Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip alacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.
 • Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.
 • Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.
 • (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (Ekte vekaletname örneği vardır)

 

 

 

 

 

 

 

EK – 1- Vekâlet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………………. SİTESİ/APARTMANI

…/.../…… TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN HEYETİ BAŞKANLIĞI’ NA

……………SİTESİ/APARTMANI ...… Numaralı daire sahibiyim. …./……..../…… ………………….. Günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına katılamayacağım.

Olağan Genel Kurulda şahsıma aşağıda açık kimliği yazılı ……………… …………………………    Beni temsil etmek üzere vekil tayin ettim.

Kabulünü arz ederim: ……/……………/20…

 

                    VEKİL:

                DAİRE SAHİBİ:

Adı Soyadı

 

/

Adresi

 

 

/

Telefon No

 

/

İmza

 

 

 

/

Diğer Haberler