Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Apartman Yönetimi

Kat malikleri kurulunca Apartlife Tesis Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yürütülmesini istediğiniz tüm görevler, başta Apartman özelinde Tapu sicil kaydında bulunan Yönetim planı ve sonrasında Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde firmamız tarafından sözleşme dönemi boyunca sürdürülecektir.

Bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde; profesyonel apartman ve site yönetimine ait hizmetlerimiz aşağıda bilginize sunulmuştur.

 1. Yönetim Hizmetleri

 1. Yeni sonlanan projelerde müteahhit tarafından belirlenen yönetim planına uygun yönetim süreci başlatılarak kat maliklerine bu yönetim planı ilan edilir.
 2. Ortak alanlarla ilgili abonelik işlemlerinin yaptırılması, takibi, faturaların ödenmesi,
 3. Noterden karar defterinin onaylattırılması, ara tasdiklerinin yaptırılması,
 4. İşletme projesinin hazırlanması ve duyurulması (Genel kurulda kat maliklerinin belirlediği aidat miktarı yoksa),
 5. Yönetim adına tüm resmi kurumlarla olan yazışma ve işlemlerin takibi,
 6. Su, kanalizasyon, çatı ve müşterek kullanım alanlarında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
 7. Haftalık periyodik ziyaretlerde bulunulması, yönetimin işlemesi için gerekli tedbirlerinin alınması, kontrollerin yapılması, çalışanların denetlenmesi, istek ve şikayetlerin çözümlenmesi gibi bir yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu tüm sorumlulukların yerine getirilmesi,
 8. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde risk analizinin yaptırılması,
 9. Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,
 10. Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi, Sigorta takibinin yapılması
 11. Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ile asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,
 12. Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması,
 13. Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,
 14. Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,
 15. Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması,
 16. Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,
 17. Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada bina adına fakat ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması,
 18. Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması,
 1. Muhasebe İşlemleri

 1. İşletme projesinin hazırlanması ve kat malikleri kuruluna sunulması,
 2. Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, Banka sisteminden online takip ile işletme defterinin kat maliklerine 7/24 paylaşılması
 3. Harcamaların onaylı bütçeye uygunluğunun takip edilmesi,
 4. Bir sonraki genel kurula sunulmak üzere raporların hazırlanması,
 5. Borç-alacak durumlarının takibi, paylaşımı
 6. Ödemelerin planlanması, takibi ve yapılması(3. Şahıslara ya da firmalara),
 7. Banka hareketlerinin izlenmesi,
 8. SGK için gerekli bildirimlerin hazırlanması, yasal süreleri içinde bildirilmesi, bordro ve ücret pusulalarının personele imzalatılması,
 9. Çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması,
 10. Çalışanların puantaj kayıtlarının tutulması,
 11. Yıllık ücretli izin defterinin tutulması, izin aldıkları zaman dilimleri için izin formlarının doldurulması,
 12. Vergi daireleri ile ilgili bildirimlerin hazırlanması ve yasal süreleri içinde verilmesi,
 13. Çalışanların ücret tahakkuku ve ödenmesi,
 14. Demirbaş eşya defterinin tutulması,
 15. Aidat borç bildirim formlarının kat malik ve sakinlerine aylık-yıllık-online olarak iletilmesi,
 1. Hukuki destek

 1. Kat malik ve sakinlerinden ödemesini aksatanlar hakkında yasal işlem yapılması,
 2. Ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara müdahale edilmesi,
 3. Mimari projeye aykırı uygulamalar olması halinde gerekli müdahalenin yapılması,
 4. Apartman çalışanlarına ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi,
 5. Mevcut sözleşmeler ile ilgili doğabilecek ihtilafların ve yasal sürecin takibi,
 6. Yönetim planı ve yasal düzenlemelere aykırılık halinde gerekli şikayet ve ihtarların yapılması,
 7. Yeni projelerde eksik yapılan işler hakkında tespit yapılarak hukuki sürecin başlatılması,
 8. Projede değer kaybı varsa tespiti ve bu tespit sonrasında sorumlu yüklenici kuruluşa tazmin sürecinin başlatılması ve takip süreci,
 9. Kat malikleri tarafından vekalet verilerek yapılması gereken dava süreçleri vekalet sonrasında takip edilerek bilgi paylaşımı yapılır.
 1. Temizlik/Görevli Personel Kontrol ve Özlük İşleri Hizmetleri

Hizmet aksiyon planı içerisinde günlük iş akış şemasına uygun olarak her gün planlı bir şekilde temizlik yapılmakta olup, düzenli olarak kontrol edilip raporlandırılarak site sakinlerinin sağlığı açısından güvenilir ve güzel bir yaşama alanı oluşturmaktır.

 1. Katlar, merdivenler ve ortak alanların temizliği,
 2. Bina girişlerinin temizliği, bina içerisindeki aynaların temizliği, 
 3. Çimlerin biçilmesi, sulanması ve ağaçlar ile çim bakımlarının yapılması,
 4. Asansör kabin temizliği,
 5. Blok içerisindeki çöp kutularının temizliği,
 6. Çevre temizliğinin yapılması,
 7. Çöplerin toplanması,
 8. Çöp konteynerlerinin temizlenmesi,
 9. Bina içerisinde bulunan saksıların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması,
 10. Ortak alanlarda bulunan pencerelerin temizliği,
 11. Posta kutuları ve ilan panolarının temizliği,
 12. Merdiven tırabzanlarının temizlenmesi,
 13. Çöp odalarının temizliğinin yapılması,
 14. Açık ve kapalı otoparkların temizlenmesi,
 15. Sayaçlar, borular vb. yerlerin temizlenmesi,
 16. Giriş kapısı ve mazgalların temizlenmesi,
 17. Kapı önü ve blok girişlerindeki paspaslarının temizlenmesi,
 18. Asansör kenar mermerlerinin temizlenmesi,
 19. Yangın merdivenlerinin temizlenmesi,
 20. Yangın dolapları ve kapı pervazlarının temizlenmesi,
 21. Depo girişlerinin, sığınakların ve kazan dairelerinin temizlenmesi,
 22. Kışlık, yazlık, çim ve ağaç bakımlarının yapılması (Gübreleme, ilaçlama, budama vs. )
 23. Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin bakım kontrolü,
 24. Asansörlerin periyodik bakım kontrolü,
 25. Elektrik tesisatı, trafo, jeneratör, hidrofor ve kazanların bakım kontrolü, Sarf malzemeleri (Yakıt vb) durum bildirimi,
 26. Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu,
 27. Çatı oluklarının kontrolü ve bakım kontrolü,
 28. Merkezi sistem anten, havalandırma bacalarının kontrolü ve bakımı,
 29. Düşey yağmur suyu borularının bakımı ve onarımı,
 30. Bina bahçesi çevre duvarlarının bakımı ve onarımı,
 31. Kamera sistemlerinin bakım kontrolü,
 32. Site içi yaya ve araç yollarının bakımı ve onarımı,
 33. Bina iç ve dış cephe bakımı ve onarımı,
 34. Su depoları bakım kontrolü,
 35. Bahçe bakımı ve peyzaj işlemleri,
 36. Isıtma sisteminin periyodik temizliği,
 37. Yazlık, kışlık bina iç ve dış kullanım alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
 38. Yeni projelerde eksik yapılan mermer vb. inşaat kalıntı temizliğinin mümkünse yüklenici firma tarafından temizliği, mümkün değil ise inşaat temizliği yapılması,
 39. Apartman haşere, kemirgen, böcek ilaçlamalarının rutin yapılması ve ortak alanların haşerelere karşı temiz ve sorunsuz olmasının temin edilmesi,
 1. Kat Malikleri Destek Birimi ve İletişim

 1. Kat malikleri ve sakinleri tarafından telefon ve e-posta (apart@apartlife.com.tr) yoluyla yönetime iletilen talepler değerlendirilerek yasalar çerçevesinde çözümü sağlanacaktır.
 2. Web sayfalarımızdan, (www.apartlife.com.tr) iletişim bilgilerine ulaşılabilir.
 3. Whatsapp grubu ile tüm kat malikleri anlık bina hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 4. Aylık ödemelere dair mali doküman, e-posta, +90 850 840 43 21 kısa mesaj, whatsapp wa.me/908508404321 (oluşturulacak bina grubu ile) bildirimi ile paylaşım sağlanacaktır.
 5. Yönetilen binalara periyodik aralıklarla ziyaretlerde bulunularak çalışanlar ve görev işleyişi denetlenecektir.
 6. Sözleşme süresince elden para toplanmayacak, aidat ödemeleri bina adına açılan banka hesabına kat malik ve sakinlerince yapılacaktır. Banka hesabı kat maliklerinin talep etmiş olduğu banka ve şubeden bina adına açılacaktır. Bina sakinlerine kredi kartı ile aidat ödeme imkanı sunulmaktadır.
 7. Her ayın 1’i  takip eden ilk mesai gününde SMS ile borçlandırma bildirimi yapılacak olup E-Posta ile detay paylaşılacaktır.
 8. Her ayın 15’ini takip eden ilk mesai gününde SMS ile mevcut ay borç veya bakiye bildirimi yapılacaktır.
 9. İhtiyaç halinde her ayın 28-30 arasında SMS ile aylık son hatırlatma SMS ile paylaşılacaktır.
 10. Her kat malikine, kiracısına ait borç ve ödemeleri paylaşılacaktır.
 11. Web tabanlı kullandığımız ve mobil uygulama ile 7/24 hesaplar kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Tamamen şeffaf yapı ile tüm borçlu veya alacak online ortamda tüm kat maliklerince takip edilebilmektedir.
 12. Kullanılacak olan SMS ve Online programlar ücrete dahil ve şirketimizce karşılanacaktır.

Sözleşme gereği er ayın en geç 25’inde fatura düzenlenerek bina hesabından Apartlife Tesis Yönetim Hizmetleri adına olan banka hesabına ödeme ile tahsil edilir.

 

Bu içeriği okuyanlar bunları da okudu

Diğer Hizmetler