Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Yönetinin yapılan işlerdeki fatura zorunluluğu

Yönetici harcamaları deftere yazmak zorunda olup, harcamalarda fatura zorunluluğu yoktur.

İlgili Karar:

"Kat Mülkiyeti Yasası'nın 36'ncı maddesi uyarınca yönetici, anataşınmazın yönetimiyle ilgili tüm gelir ve giderleri yöntemince tutula cak deftere işlemeye ve giderlerin belgelerini bir dosyada saklamaya mecbur ise de. Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarında yönetici nin gerek yasal yetkisi içerisinde kalan hususlarda ve gerekse kat malikle ri kurulu kararları doğrultusunda yaptığı harcamaları gösteren belgelerin fatura olması esas olmakla birlikte bunların mutlaka fatura ya da kasa fişi vs. niteliğini taşıması zorunluluğu aranmamakta, gerçekleşmiş bir iş veya işlem için harcama yapıldığını gösteren yazılı ve imzalı belge yeterli sayılmakta ve hatta aciliyet ve zorunluluk nedeniyle belgesiz olarak defte re işlenen gider konusu işin yapıldığının ve gösterilen miktarın uygunlu ğunun yerinde yapılan incelemede tespit edilmiş olması dahi yeterli kabul edilmektedir. Bu bağlamda mahkemece, davalının zimmetinin tespiti bakımından bilirkişinin incelediği tüm kayıt ve belgelerde gösterilen harcamaların gerektirdiği iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığının, yapıl mış ise o tarih itibariyle bunların her birisi için öngörülen giderlerin sıhhat ve uygunluğunun ve buna göre davalı eski yönetimin zimmetinde kalan para olup olmadığının, varsa miktarının ne olduğunun, mahallinde ve belgeler üzerinde uzman bilirkişilere inceleme yaptırtılıp belirlenmesin den ve bu miktarın tamamından davalı Y.'nın doğrudan ya da müteselsilen sorumlu olduğunun araştırılıp saptanmasından sonra hasıl olacak duruma göre karar verilmesi gerekir."

Y. 18. HD. 02.12.2003 7326-9330

Diğer Haberler