Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Sitede Çalışan Kişilere Yapılan Ödemelerin Gelir Vergisi Hakkında

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-23/6-

Konu Sitede çalışacak kişilere ödenecek ücretlerin gelir vergisine tabi olup, olmayacağı hk.

....................................DEĞER VERGİSİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE

................................Parsel Yöneticiliği tarafından Müdürlüğümüze verilen ve bir örneği ilişikte gönderilen ..../..../......... tarihli dilekçesinde Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır.

193 sayılıGelir Vergisi Kanunu'nun 61.maddesinde; "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminati) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.........." hükmü yer almıştır.

Öte yandan yine aynı Kanun'un 23/6. maddesinde ise; "Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apart manlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadilik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar dir.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)"nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun'un 94. maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernek ler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mec burdurlar" denilmiş, aynı maddenin 1. bendinde ise "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı" hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak "sair kurum" olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan söz konusu Site Yöneticiliği'nin vergi tevkifat yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94. madde içeriğinde yer alan "sair kurum" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2. maddesinde,

"Bu kanuna göre:

a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmina (Anayapı); anagayrimenkulün aynı aynı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edil miş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat Mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki); denir..." hükmü yer almıştır.

Ayrıca, yine aynı Kanun'un 34. maddesinde yönetici tarif edil-miş, 35.-38. maddelerinde yöneticinin görev ve sorumluluklari belirtilmiş, 40. maddede de "Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafın dan noterlikçe yapılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getir mezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zaranın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katIlacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz." hükmü yer almıştır.

Bu hükümlere göre, site müdürünün kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir. Ancak, site müdürünün kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklann külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.

Ayrica, söz konusu sitede çalıştırılan ve sitenin güvenliğini sağlamakla görevli kIlınan "güvenlik görevlilerinin" ve bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse olarak tanımlanan “bekçilik" görevini yapan kişilerin, kapıcılık görevini yürüten kimselerle ayni nitelikte görevli olduğuna karar verilmiş olup, site yönetimine bağlı olarak çalıştırılan güvenlik elemanlarının (bekçi, kapıcı, güvenlik görevlisi gibi) Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/6.maddesinde belirtilen "hizmetçi" kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu kişiler ile temizlik görevlisi, bahçıvan, tesisatçı, hizmetli, kaloriferci, bahçIvan, sıhhi tesisatçı ve elektrikçilere yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesiyle tanımı yapılan ücret ödemeleri dışında tutularak gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak, Mali Denetçi, Avukat, Uzman Danışman, Sekreter, Santral görevlisi, muhasebeci ve spor yetkilisi ünvanlı personellerin 23/6.maddede belirtilen "hizmetçi kapsamında değerlendiril-mesi mümkün olmadığından bu kişl lere yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Haberler