Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Kat Mülkiyeti Yasasınca Yönetim Planı Gereği Yapılamayacak İşler

Kat Mülkiyeti Yasasınca yapılamayacak işler

"...634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası (KMY)'nin 28. maddesinin bi rinci fıkrasında; "Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir." denildikten sonra, ikinci fıkrasında; "Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağla nir." hükmü öngörülmüştür. Bu hüküm karşısında, kat mülkiyetli yapının yönetiminin, sözleşme hükmünde olan Yönetim Planı gereğince yapılaca ğı; çıkan anlaşmazlıklarda Yönetim Planında hüküm bulunduğu takdirde, öncelikle Yönetim Planında yer alan hükümlerin, aksi takdirde Kat Mül kiyeti Yasası ve genel hükümlerin uygulanması gerektiği kuşkusuzdur. Yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında, avukatlık bürolarının 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası (KMY)'nın 24/1 maddesinde düzenlenen yasak işler kapsamına girmediği benimsenmiştir. 634 sayılı KMY'nin 28. Maddesi karşısında ana gayrimenkulün yönetim tarzı, kullanma maksat ve şekline ilişkin anlaşmazlıların çözümünde KMY'nin 24. maddesinden önce, yö netim planı hükümlerinin uygulanması gerekir. Olayda Yönetim Planında yer alan, bağımsız bölümlerin münhasıran mesken olarak kullanılacağı hükmü karşısında dava konusu bağımsız bölümün avukatlık bürosu olarak kullanılması mümkün değildir. Yönetim planında sadece doktor muaye neleri için bu kural istisna getirilmiş olup; bu istisna da yorum yoluyla genişletilemez.

YHGK. 11.05.2011 18/209-292

Diğer Haberler